Política de qualitat

L'objecte de la nostre política de qualitat

L’objectiu de la política de qualitat de CRIELEC és millorar sempre el servei, i l’atenció als requeriments dels nostres clients, així com la legislació i normativa aplicable, augmentant la seva satisfacció, oferint el servei d’instal·lació i manteniment de sistemes contra incendis.

Per arribar a aquesta fiabilitat, l’empresa defineix com a prioritaris els següents punts:

  1. Augmentar la qualitat dels nostres serveis com una avantatge competitiva i estratègica davant els nostres competidors.
  2. Seguir introduint els mitjans tècnics apropiats per incrementar la nostra capacitat de servei.
  3. Estar informats de les continues novetats de productes derivats de la continua evolució del mercat per poder estar al corrent i poder-los oferir als nostres clients.
  4. Optimitzar els costos derivats de cadascun dels nostres processos per augmentar la nostra rendibilitat i eficàcia.
  5. Minimitzar els riscos laborals i millorar l’ambient de treball per aconseguir un bon clima laboral.
  6. Minimitzar l’impacte sobre el medi dels nostres processos, prevenint la contaminació
   mediambiental.
  7. Analitzar els processos i el sistema de gestió de manera contínua i amb referència a
   indicadors, aplicant conceptes i eines basades en la millora contínua.

El Sistema de Gestió ha estat desenvolupat sota la meva direcció. Aquest manual de gestió, els procediments i les instruccions que componen el Sistema estan mantinguts de manera eficient, senzilla i dinàmica.

La coordinació i execució de les accions necessàries es realitzen des del Departament de Qualitat i la seva responsabilitat recau en la Direcció, que garanteix els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris.

Joan Capella / Director General