La Tagliatella

  • La Tagliatella
  • La Tagliatella
  • La Tagliatella
  • La Tagliatella
  • La Tagliatella

Instal·lació integral del restaurant

Instal·lació elèctrica: canalitzacions, cablejat, quadre elèctric, il·luminació.

Instal·lació de climatització: Fancoil refrigerat per aigua, màquines de conductes per aire i cassetes, recuperadors de calor, ventilació, conductes de clima (conductes de fibra), ventilació (conductes de xapa galvanitzada) i extracció de fums (conductes d’acer inoxidable).

Instal·lació contra incendis: BIES, extintors, xarxa de ruixadors. Instal·lació de gas natural per a l’alimentació dels aparells de cuina. Instal·lació de lampisteria i evacuació.