Guardian Select

Crielec Guardian Select

Es tracta d’un doble acristalamiento amb aïllant tèrmic, que està format per dos o més vidres separats entre si per perfils separadors, i l’interior dels quals conté una substància que absorbeix la possible humitat de l’aire contingut en la càmera.

A Crielec som fabricants de vidre certificat GUARDIAN SELECT, seguint els processos productius i de qualitat exigits per la norma UNE-EN 1279 i la certificació voluntària APPLUS SPC-021.

Els seus avantatges més destacats són:

Reducció del soroll
Controla/regula el pas de la llum
Control tèrmic
Estalvi energètic
Redueix les emissions de CO2
Fàcil instal·lació

Consulta la gamma de vidres de cambra GUARDIAN SELECT:

El vidre aïllant GUARDIAN SELECT està indicat per a instal·lacions on existeixi un alt nivell de soroll, permetent una protecció extra contra l’entrada del mateix, al mateix temps que evita que el so surti a l’exterior.

L’aïllament acústic depèn de diversos factors: de l’espessor dels vidres usats, de l’espessor de la càmera, de la diferència dels espessors dels vidres que componen l’envidriament. Per això, com més gran sigui la diferència d’espessor dels vidres i la càmera, millor serà l’aïllament acústic resultant.

Amb butiril acústic:
Vidres laminars amb butirils especials per augmentar l’aïllament acústic amb menys massa (grossor) de vidre.

Amb gas acústic:
La substitució, en un vidre aïllant, de l’aire de la cambra per un gas acústic permet una major atenuació del soroll exterior.

El vidre de Seguretat GUARDIAN SELECT, ens permet cobrir tots els nivells de seguretat exigits, des de la seguretat física, fins a la màxima protecció, tot això dependrà d’una adequada combinació dels seus components.

Substituint un o més vidres de la composició de Aislaglas, per un altre o altres laminats, aconseguirem el nivell de seguretat desitjat.

El vidre Tèrmic GUARDIAN SELECT és un envidriament compost per dos vidres amb un perfil intercalat, creant una cambra d’aire que millorar l’aïllament tèrmic.

Substituint un dels vidres per un altre de baixa emissivitat, reduirem notablement les pèrdues d’energia (calorífica o frigorífica) creada a l’interior del recinte.

També es pot reforçar la seva capacitat d’aïllament tèrmic tot substituint l’aire de la cambra per un gas tèrmic.

Els envidriaments de Control Solar GUARDIAN SELECT regulen l’entrada d’energia solar no desitjada, aconseguint d’aquesta forma una major sensació de confort i permetent al mateix temps la màxima transmissió lluminosa.

Substituint un dels vidres per un altre de Control Solar, aconseguirem reduir el factor solar. Un factor solar baix redueix l’entrada d’energia solar a l’interior del recinte, afavorint l’estalvi energètic.

L’ús cada vegada més estès del vidre en el tancament d’edificis fa exigible un alt nivell de prestacions, ja sigui en la reducció de radiació solar, com en l’aïllament tèrmic de l’interior cap a l’exterior.

El vidre Selectiu GUARDIAN SELECT integra els avantatges propis del control solar i la baixa emissivitat, minimitzant al màxim la pèrdua d’energia, i en conseqüència reduir les emissions de CO2.

GUARDIAN SELECT ens permet multitud de combinacions que millora l’habitabilitat i decoració dels edificis:

  • Barrots.
  • Estries.
  • Persianes interiors.
  • Àmplia gamma de colors, gravats, amb opacitats i translúcids.

Coneix les propietats tècniques de cada vidre

El Configurador és una eina desenvolupada per Guardian Europa, amb la finalitat de proporcionar-li els mitjans necessaris per calcular les característiques tècniques i el rendiment lumínic i energètic d’un vidre únic, o bé de la combinació de diferents tipus i espessors de vidre doble i triple.

Les prestacions del vidre poden generar-se segons les normes EN 410 i EN 673 i es faciliten en format pdf.

El mètode de càlcul ha estat verificat per la KIWA (Organisme de certificació independent) i tota la informació per als càlculs prové dels valors obtinguts en mesuraments realitzats per tècnics independents.

DESCARREGAR CONFIGURADOR